ae

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

we

STAT

EIPHNH KATAKTIETAI”

TA KAPABIA ΜΑΣ: cee OTETA ΤΗΣ EIPHNHS

EKAOSH THE MONIMHE ἘΠΙΤΡΟΠῊΣ NAYTEPTATUN

MIA THN ὙΠΕΈΡΑΣΠΙΣΗ ΤῊΣ ΕἸΡΉΝΗΣ ΣΤῊΝ EAAAAA ΚΑΙ Σ’ OAO ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, 245, BUTE ST REET, CARDIFF . een

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

ENIAOFOS ΣΥΜΑΔΕΛΦΕ. Τώρα ποὺ διάβασες αὐτὸ τὸ βιβλιαράκι δὲν μπορεῖ wa- pa νὰ ξεκαθάρισες μέσα στὸ βναλό σου ὅτι οἱ ᾿Αγγλο-"᾿Αμερικάνοι ἱμπεριαλι- ovis καὶ οἱ Ἱαρσαλοποιημένοι σίμμαχαι τοὺς ἕνα σκοπὸ ἐκιδιώκου: - ναματῆς φωτιᾶς-τοῦ τρίτον Παγκόσμιον πολέμου. Τὸ Bee ϑὰ ξεκαθάρισες μέσα στὸ μναλὸ σον ὅτι τὸ Παγκόσμιο στρατό- ποδο τῆι εἰρήνης καὶ τῆς Δημοκρατίας ποὺ ἐπικεφαλῆς τον ἔχει τὴν Μεγάλη νικηφόρα χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ, τὴν ἀκατανίκητη Σοβιετικὴ “Evwon καὶ pares τὰ Meyddo Στάλιν, ἐργάζεται ἀκούραστα ye τὴν ὑπεράσπιση Οἱ ἐμπρηστὲς τοῦ πολέμου, ᾿Αμερικανο-ΑὙγλοι ἱμπεριαλιστὲ πυὺ ὕπο. δούλωσαν καὶ ριμάζουν τὸν τόπο μας καὶ τὴν πατρίδα μας τὴν ἔκαμαν ὁλόκλη. wea Χιτλερικὸ στρατόπεδο, ὑπολογίζουν σὲ μᾶς γιὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ πολεμικοῦ τους ὑλικοῦ, γιὰ νὰ σκλαβώσουν κι᾿ ἄλλους λαούς. Θὲ πρέτει νὰ τοὺς δώσουμε νὰ καταλάβουν ὅτι θὰ βγοῦν γελασμένοι! MA τὴν παθημερινή, ἀσταμάτητη καὶ ἀκούραστη δράση μας δὰ πρόκει νὰ τοὶς δώσουμε νὰ καταλάβουν ὅτι ἐμεῖς οἱ ναυτεργάτες ποτὲ δὲν θὰ πολεμίσουμε Φάντια στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση καὶ τὶς Δαϊκὲς Δημοκρατίέες. Kai ἂν τὸν πόλεμο θὰ στρόψουμε τὰ ὅπλα ἀντίστροφα καὶ τὰ καράβια ποὺ δουλεύου- Μ θὰ τὰ κάνουμε ἄπιιρτα κάστρα καὶ ταμπούρια τῆς εἰρήνης. Ῥίξζου λοιπὸν συνάδελῴε στὴ δουλειά! Μὴ σταματᾶς καθόλου! Μὴν ἐπα- Te Μέσα στὸ καράβι ποὺ δουλεύευς ὑπάρχουν κι᾿ ἄλλοι πολλοὶ ποὺ ἕτοιμοι νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τῇ διατήρηση καὶ ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. "Bie σ᾽ ἐπαφὴ καὶ μίλησε μαζί τους. Καὶ ὅλοι μαζὶ ὀργανῶστε μιὰ ἐπιτροπὴ μαχητικῆς ὑπεράσεισης τῆς εἰρήνης. Βοήθησε καὶ τ᾽ ἄλλα πληρώματα καρα- βιῶν τοὶ θὰ σνναντήσεις νὰ ὀργανώσουν τὴ δική τους bet αἰρήνης. Πάρε μέρος στὴν σνλλογὴ ὑπογραφῶν στὴν ἔκκληση τοῦ ΠΙΣΙῈ, ποὺ ἀσσαιτεῖ τὴν ὑπογραφὴ τυμφώνου εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Mey. Δυνάμεις. ὙὙσόγραψέ τὴν ἐσὺ xp vos καὶ ζήτησε καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους νὰ τὴν ὑπογρά- = μόνο στὸ καράβι σον ἀλλὰ καὶ στὰ ἄλλα ποὺ βρίσκουνται στὸ ἴδιο Φιλοδοξία μας ἃς εἶναι νὰ μὴ μείνει κανένα καράβι ἙἝλληνοπαναμέζικο χωρὶς τὴν ἐπιτροπή τον ὑπεράσεισης τῆς Εἰρήνης. Καὶ αὐτὸ εἶναι δυνατὸ ὅταν καθώνας μας κάνει τὸ καθῆκο τοῦ στὸ ἀκέραιο. ᾿ ΄. ΤῸ ΓΡΑΦΕΙ͂Ο ΤῊΣ M.E.N. TIA THN ΕἸΡΗΝΗ.

Printed by Hermes Press Ltd, 23-35, Broadwall, S.E.1.

ΟΣΚΟΠΟΣ ΤῊΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ

‘H μπροσούρα αὐτὴ ἔχει σκοπὸ νὰ δώσει στοὺς ναντεργάτες συγναννρωβπας:- ΠΣ ποτύρικὲς anopices ποὺ πάρϑηκαν στὸ 2o. Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν μαχητῶν τῆς Εἰρήνης στὴν Βαρσοβία, στὴν πῤώτη σύνοδο τοῦ Παγκόσμιοου Συμβρυλίον Εἰρήνης ποὺ

Γερμανίας καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ aig hy τῆς Διεθνοῦς “Ενωσης Νανυτεργατῶν- Διμενεργανῶν (τμῆμα .Σ.Ο.) γιὰ τὴν ὑπεριίσπι- on τῆς Εὠῤρήνης.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ πιστούουμε νὰ βνηθήσουμε τοὺς “Ελληνος νανταργάτες νὰ κατανοήσουν τὴν τεράστια σημασία τοῦ ἀγώνα τῶν λαῶν γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο κι᾿ ἔτσι νὰ ὀργανώσονν τὸν δικό τοὺς ἀγώνα πιὸ ἀποτελεσματιεὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης.

ANTI ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΚΙΝΔΥ͂ΝΟΣ ENEKTASHS ΠΟΛΕΜΟΥ͂

Οἱ ᾿Αμερικάνοι ἰμπεριαλιστές, ἐπεμένουν στὴν ἐπέκταση τοῦ πολέμου. Γι᾿ αὐτὸ οἱ κίνδυνοι νὰ ξεσπάσει ἕνας νέος πόλεμος γί-᾿ vovtas ὅλο καὶ μογαλύτεροι. :

Καὶ νὰ μερικοὶ ἀπὸ τοὺς κινδύνους: πόλεμος στὴν Κορέα ἐξακολουθεῖ γιατὶ οἱ ἐμπεριαλιστὲς μὲ ἐπικεφαλῆς τοὺς ᾿Αβερμεκά- νους ἀρνοῦνταε va λυθεῖ τὸ ζήτημα εἰρηνικὰ καὶ κατὰ τρῦπο ποὺ νὰ ἐξασφαλίξει τὴν ἀρεξαρτησία τῆς χώρας καὶ τὸ δικαίωμα στὸν Κορεάτικο λαὸ νὰ ρυθμέσει μόνος tov τὶς ἐσωτερεκές του ὑποθέ- σεις. Τὴν ἐγκληματικὴ αὐτὴ περιπέτεια οἱ μοναρχοφασίστες τίς ᾿Αθήνας τὴν ὑποστηρίζουν ὁλό Eppa μὲ τὴν ἀποστολὴ τῶν παιδιῶν τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ στὴν Κορόα. Σύμφωνα μὲ πληροφορίες ποὺ ὄφθασαν στὴν ᾿Αθήνα στὶς “8 τοῦ Γενάρη 1951, τὸ τάγμα ποὺ ἔφθασε στὴν Κορέα κατὰ τὰ μέσα τοῦ Νοέμβρη ἔπαθε καταστρο- φή. ᾿Εφτακόσιοι φαντάροι σκωτώθηκαν, τραυματίστηκαν πίει στήηκαν αἰχμάλωτοι. Φυσικὰ of ἀπώλειες αὐτὲς διαρκῶς ἀναπλη.

1]

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

ρώνονται μιὰ καὶ τὸ θέλουν οἱ ἀρχιδολοφό! οἱ τοῦ Ἕλλη .ῦ λαοῦ Βενιξέλος, Παπώγος καὶ πιιρέα τους.

“Ὅμως τὸ γεγονὸς ὅτι [70 στρατιῶτες, στὶς ἀρχὲς τοῦ Φλε- βάρη αὐτομόλησαν στον Kopeat txo Aaixo 37 uzo, δείχυει ὅτε οἱ “Ἕλληνες στρατιῶτες μισοῦν 3 τὸ πόλεμο καὶ χηησιμοποιοῦν καθε εὐκαιρία ποὺ τοὺς παρσυσιάζεται mea va pyr πολεμήσουν.

Οἱ ᾿Αμερικάνοι πρωκαλοῦν τὴν Aaixn Δημοκρατία τῆς Κίνας μὲ τοὺς συνεχεῖς βομβαρδισμοὺς τῶι: πόλεων καὶ τῶν χωριῶν τῆς στὶς παραμεθόριες περιοχὲς τῆς Mar τξου ρίας καὶ τῆς ἀριυοῦνται τὴ θέση ποὺ τῆς ἀνήκει στὰ ᾿Ενωμένα “Εθυη καὶ στὸ Συμβούλιο ᾿᾿Ασφαλείας.

Οἱ ᾿Αμερικάνοι καὶ οἱ δορυφόροι τους ἐπανεξοπλίξουν τὴ Δ. Γερμανία καὶ τὴν ᾿Ιαπωνία πράγμα ποὺ σημαίνει νέο κίνδυνο γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Βυὐρώπη καὶ τὴν ΓἌπω ᾿Ανατολή. ᾿Ελευθέρωσαν μεγαλοεγκληματίες πολέμου, πολιτικούς, στρατιωτικοὺς καὶ Μιο- μήχανους καὶ σὲ πολλοὺς ἀπ᾽ αὐτοὺς ἔδωσαν ὑπεύθυνες διοικητικὲς καὶ ἐκτελεστικὲς θέσεις στὴ Δ. Γερμανία καὶ τὴν ᾿Ιαπωνία. ᾿νω- μεσα σ᾽ αὐτοὺς ποὺ ἐλευθερώθηκαν εἶναι καὶ δολοφόνος τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ στρατηγὸς Σπαΐντελ. Φυσικὰ τὰ ἀνδρείκελα τῆς ᾿Αθήνας ἐφαρμύξζοντας τὴν πολιτικὴ τῶν ᾿Αερικαάνων ἀφει τικῶν TOUS ἄφησαν ἐλεύθερους τοὺς κουΐσλιγκ, Δογοθετύπουλο καὶ τὸν καθηγητὴ Aovpapn τὸν ὁποῖο διόρισαν ξανὰ στὸ πανεπιστήμιο ᾿Αθηνῶν. ᾿Αντίθετα κρατοῦν στὶς φυλακὲς καὶ τὰ ξερονήσια τριώ- τα χιμάδες δημοκρατικοὺς πολίτες ἀπὸ τοὺς ὁποίους τρεῖς χιλ. εἶναι καταδικασμένοι σὲ θάνατο καὶ κινδυνεύουν νὰ ἐκτελεαθοῦν ἀπὸ στιγμὴ ge TT τιμὴ μιὰ ΑΓΕ ξαναρχισαν οἱ ἐκτελέσεις.

Or ᾿Αγγλυαμεμικηι at Birvuy ἄφθονο πολεμικὸ ὑλικὸ στὸν ἀρχιπροδότη Τι- καὶ ide τὴ ΤΕ, συνεργασία τῶν μοι' αρχοφα- σιστῶν στὴ ᾿Ελλωξι πρυκαλοῦν ἐπεισυδιι στὰ σύνομα μὲ τὶς ἍΔαικες Anpoxpattey + σκυπὸ νὰ προκαλέπου τὸ ἄναμα μιῶς καινούργιας φωτιῶς στὰ αλκάνια μὲ κύριο στύχυ τὴ “αϊκὴ An- μηκρατίαι τῆς AN Barca.

Τώμα ποὺ στε!ὴ “αθεργ σία ἀνπίμεσα στὴν ᾿Ελλαδὰ war τὴ" TiovyxooX\asia ἔχει Eastbay arti καὶ ποοδοσία tut Tero

2

γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν ὑποφέρει τόσο σκληρά. Kal σήμερα ἀπὸ τὰ βάθη τῶν κελιῶν Tous φανάζουν σ᾽ ὅλους τοὺς δημοκράτες τοῦ κόσμου καὶ ἰδιαίτερα σὲ σᾶς τοὺς ναυτεργάτες : “Θέλουμε Εἰρήνη καὶ Ἐλευθερία,

Μόλις ἔλαβα μιὰ ἔκκληση ποὺὐγράφτηκε τὸν Αὔγουστο ἀπὸ τοὺς κρα- τουμένους τῶν φυλακῶν Κερκύρας. ἔκκληση αὐτὴ ὑπογράφεται καὶ ἀπὸ τὸν ἄνδρα μου, ᾿Αντώνη ᾿Αμπατιέλο. Καλεῖ ὅλους τοὺς δημοκράτες, μὰ πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα ἐσᾶς τοὺς ναυτεργάτες, μὲ τοὺς ὁποίους δούλεψε τόσα χρόνια, ν᾿ ἀγωνι- στεῖτε γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Λεφτεριά. Νὰ φράξετε τὸ δρόμο τῶν πολεμο- vam wv. Θέλουν Εἰρήνη οἱ φυλακισμένοι συνάδελφοί σας γιατὶ ξέρουν, ὅτι χωρὶς Εἰρήνη οἱ θυσίες τους θὰ ἦταν μάταιες. Χωρὶς Εἰρήνη δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα. Μὰ σὰν βλέπουν τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν Εἰρήνη νὰ μεγαλώνει μέρα μὲ τὴ μέρα, μεγαλώνει καὶ ἐλπίδα rous καὶ ζεσταίνει τὴν καρδιά τους.

Οἱ δικές cas προσπάθειες γιὰ τὴν Εἰρήνη θὰ βοηθήσουν στὴν ἀπελευϑέ- ρωσή τους καὶ στὴν ἐπελευθέρωση χιλιάδων ἄλλων ἀγωνιστῶν. Καὶ οἱ προσπά- θειες ποὺ κάνετε γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Μπεκάκου, τοῦ ᾿Αμπατιέλου καὶ τῶν ἄλλων, βοηθοῦν στὴν ματαίωση τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων τῶν Ἑλλήνων λακέδων τῶν ᾿Αμερικάνων κατακτητῶν. Μέρα μὲ τὴ μέρα μεγαλώνουν οἱ δυνά- pecs τῆς Εἰρήνης. ᾿Ακόμα καὶ μέσα στὰ φασιστικὰ κάτεργα τῆς Ἑλλάδας, λαὸς ἀγωνίζεται παρ᾽ ὅλη τὴν τρομοκρατία.

Στὸν Πειραιᾶ, δεκατρεῖς χιλιάδες ναυτεργάτες, λιμενεργάτες καὶ ἄλλον πολίτες δημοκρατικοί, ἀψήφησαν τὸν κίνδυνο τοῦ μπλὰκ λίστ, τῆς ἐξορίας» τοῦ στρατοδικείου καὶ ψήφισαν τὸν ᾿Αμπατιέλο γιὰ βουλευτή τους. καθέναξ μὰς πρέπει ν᾿ ἀκολουθήσουμε τὸ παράδειγμά τους. Ν᾽ ἀψηφίσουμε τὶς ἀπειλὲξ καὶ τὶς φοβέρες. Οἱ φίλοι τῆς Εἰρήνης δὲν γνωρίζουν φόβο.

"ἃς θυμηϑοῦμε ἕναν ἄνθρωπο ποὺ θὰ μείνει πάντα στὴ μνήμη μας, ποὺ τὄνομά του θὰ εἶναι γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμματα στὴν ἱστορία τῶν ναυτερ- γατῶν καὶ τῶν δημοκρατικῶν τῆς Ἑλλάδας. "As θυμηθοῦμε τὸν Μῆτσο Τατάκη. Δὲν λύγισε ποτέ, ἀκόμα καὶ ὅταν ὑπόφερε τὰ πιὸ φρικτὰ βασανιστήρια. Καὶ τελιπὰ ἔδωσε τὴ ζωή Tou γιὰ σᾶς καὶ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Δὲν εἶναι λοιπὸν πολὺ γιὰ μᾶς ποὺ γιὰ χάρη Tous πρόσφερε καὶ τὴ ζωή του νὰ δϑώσουμα τὶς δυνάμεις μας, τὸν καιρό μας καὶ τὰ λεπτά μας γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴν Ἐλευϑερία.

“As βοηθήσουμε λοιπὸν ὅλοι ἠϑικὰ καὶ ὑλικὰ στὸν ἰγώνα γιὰ τὴν ἀπε- λευϑέρωση τῶν δέκα, γιὰ τὴε ᾿Αμνηστεία γιὰ τὴν Εἰρήνη. MNET1H ἈΜΠΑΤΙΕΛΟΥ

"Ἢ

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

΄ῳ

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

. “Δ ποστηρίχτε tis ἀποφάσεις τοῦ 11ο» Παγκόσμιον Συνεδρίου τῆς Εἰρήνης.

Ναυτεργάτες καὶ λιμενεργάτες τοῦ κόσμου! Σεῖς ποὺ διατη- ρῆτε τὴν πίστη σας στὶς ἔνδοξες παραδόσεις τῆς πάλης ἐνάντια στὸν ἰμπεριαλιεστικὸ πόλεμο καὶ καταπίεση, μὴ ξεγελιώσαστε ἀπὸ τοὺς ἀργηγοὺς τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν οἱ ὁποῖοι εἶναι συ- vepydres καὶ πράκτορες τῶν ᾿Αμερικάνων πολεμοκώπηλων.

᾿Αρνηθεῖτε νὰ φορτώσετε, ξεφορτώσετε μεταφέρετε πολεμι- κὸ ὑλικὸ ποὺ προορίξεται γιὰ ἐπιθετικὸ πόλεμο ἐνάντια στοὺς λαοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν λευτεριά TOUS καὶ γιὰ πόλεμο ἐνώντια ττὴ Σοβιετικὴ “Evwon καὶ τὶς Λαϊκὲς “Δημοκρατίες.

, ᾿4γωνιστῆτε παληκαρίσια γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἀνεξαρ- τήσιας τῶν χωρῶν σας καὶ νὰ ἐξασφαλίσετε τὴν διαρκὴ εἰρήνη πράγμα ποὺ σημαίνει λευτεριὰ καὶ ἀσφάλεια γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους.

ψ Ζήτω διεθνὴς ἀλληλεγγύη καὶ ἑνότητα τῶν ναυτεργατῶν καὶ λιμενεργατῶν.

Ζήτω συμμαχία τῶν λαῶν καὶ φιλία ἀνάμεσα τους στὴν πάλῃ ya ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Ἑμὠρήνης.

ΔΙΈΘΝΗΣ ΝΑΥΤΕΡΓΆΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

: (Ἰμῆμα τῆς 11.5.0.)

Γδύνια Ἰδη Φλεβάρη 1951

τς ἘΚΚΛΗΣΗ THE ΜΠΕΤΤΗΣ ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ oe τ ΠΡῸΣ ΤΟΥΣ NAYTEPFATEE

2 ‘Tdowepa χρόνια τώρα οἱ δέκα ἡρωϊκοὶ ναυτεργάτες ὑποφέρουν στὰ κάτεργα τῶν φυλακῶν Κερκύρας καὶ Χρήτης. Τέσσερα χρόνια of φασίστες προσπαϑοῦν μ᾽ ὅλα τὰ μέσα νὰ λυγίσουν τοὺς ἥρωες αὐτοὺς καὶ σωματικὰ καὶ ψυχικά. Τὰ βισανιστήρια, ἔλλειφη τροφῆς, ἀέρα καὶ ἥλιου ἔχουν κάμει τὴ δουλειά Tove καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς δέκα δὲν Od βγεῖ γερός, ὅπως ἦταν πρὶν τέσσερα Χρόνια. Γιὰ τὸν ἔνα- -τὸν Δημήτρη Γαλάτη- ξέρω δτιμέρα βρίσκεται σὲ κατάσταση.

τὰν τοῦς ὅμως δὲν μπόρεσαν νὰ τὸ σπάσουν. ᾿Αντίθετα, σ᾽ αὐτὰ τὰ

τέσσερα χρόνια οἱ δέκα ἔχουν γίνει ἀτσαλένιοι. Μένουν πιστοὶ στὶς ἰδέες τοὺς

38

ive ὁλοφάνερη κλίκα ᾿Αθήνας. Bereypadiov προλωρεῖ γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων της.

πρώτη τοὺς δουλειά, ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν πρεσβευτῶν στὴν ᾿Αθήνα καὶ τὸ Βελειγράδι τὸ Δεκέμβρη τοῦ 1950 ἦταν μὲ ποιὸ τρύπο θὰ δώσουν τὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης στὸν Τίτο, ὅσο μποροῦν ποιὸ σύντομα καὶ πῶς θ᾽ ἀποκαταστήσουν τὸ ταχύτερο τὶς συγκοινωνέες ἀνάμεσα στὴν Ελλάδα καὶ τὴν Γιουγ- κοσλαβία. Σὲ ἀντάλλαγμῃ προδότης Tito παραδίδει, σὰν ὅμη- ρους, στὴν μοναρχοφασιστικὴ κυβέρνηση τῆς ᾿Αθήνας τὰ παιδιὰ τῶν πολιτικῶν προσφύγων ποὺ βρίσκονται στὶ Γιουγκοσλαβία.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ͂Σ ΓΙΑ ΤῸ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ͂ ΠΟΛΕΜΟΥ͂ ΣΤᾺ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Οἱ ἐχθροὶ τῆς λαϊκῆς προόδου στὰ Βαλκάνια μὲ τὴ στενὴ συνεργασία τῶν ᾿Αμερικάνων ἀφεντικῶν τους βιάξοντωε γιὰ το ἄναμα τῆς φωτιᾶς. ὙὝπάρχουν πολλὲς ἀποδείξεις ποὺ βεβαιώνουν τὴν ἀλήθεια γι᾿ αὐτό. “Ὅπως πιχ. οἱ δηλώσεις τοῦ Βενιξέλου στὶς 19 τοῦ Φλεβάρη 1951 στὸν ἀνταποκριτὴ τοῦ “Νταίηλη Main” ποὺ τοῦ εἶπε ὅτι Ελλάδα, Tovpxia καὶ Γ ἸἹουγκοσλαβια πρέπει νὰ προετοιμάζονται γιὰ Eva πόλεμο πρὶν ἀπὸ τὸ καλοκαῖρι. ἴδιος σὲ γεῦμα ποὺ δόθηκε πρὸς τιμή του στὰ Γιάννενα τὸ Φλεμβάρη τοῦ 1961 εἶπε: “rive στὴν ὑγεία σας xt ἐλπίζω ὅτι ἄλλη φορὰ θὰ συμπέσει μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Βορείου Ἠπείρου τὴν ὁποίαν οὐδέποτε θὰ ἐγκαταλείψω". Οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἀποτελοῦν ὁλαφά- vepn πολεμικὴ πρόκληση ἐνήντια στὴ Λαϊκὴ Anpoxpartia τῆς ᾿Αλβανίας. ; ει τ

Παράλληλα καὶ οἱ στρατιωτικοὶ δὲν ἀφίνουν εὐκαιρία ποὺ νὰ μὴ διακηρύξουν τὰ ἐγκληματικὰ σχέδια τῶν ξενόδουλων τῆς ᾿Αθή- vas. στρατηγὸς Γεωργούλης σὲ ἄρθρο του στὴν “Καθημερινὴ" ἔγραψε ξεκάθαρα ὅτι “πρέπει νὰ ἐνεργήσουμε πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα νὰ βάλουμε ἕνα τέλος στὴν ᾿Αλβανία", ᾿

*Extos ἀπὸ τὶς δηλώσεις ἔχουμε τὶς συναντήσεις καὶ ἐπισκέ- Pets ὑπουργῶν καὶ ἐπιτελικῶν ἀξιωματικῶν στὰ ‘Edd nvoad Bave- κὰ καὶ ᾿Ελληνοβουλγωρικὰ σύνορα, τὸ ταξείδι τοῦ Παύλον καὶ

8

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Βενιξέλου στὴ Μακεδονία, Θράκη καὶ τὴν "Ἤπειρο. “"Eyoupe ἀκό- μα τὶς συνομιλίες στὴν “Ayxupa ᾿ΕἙλλήνων καὶ Τούρκων ἐπιτελι- κῶν ἀξιωματικῶν τὸ Δεκέμβρη 1950, τὴν συνάντηση στὶς 9 τοῦ Γενάρη 1950, ᾿Αμερικανων, Ἑλλήνων καὶ Τούρκων στὰ ‘EXAnvo- τουρκικὰ σύνορα μὲ θέμα τὴν κατασκευὴ στρατιωτικῶν ἔργω' στὸν “EBpo, τὰ ταξείδια τῶν ᾿Αμερικάνων ὑπουργῶν στὸ Βελεγράδι, τὴν ᾿᾿θήνα καὶ τὴν “Ayxupa Ta συνδυασμένα ἀεροναντικὰ γυμνά.

sta τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στόλου στὸ ᾿Ιόνιο πέλαγος ποὺ βασταξαν ἕνα μῆνα, τὴ συνεχῆ αὔξηση τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων ποὺ σύμ- φωνα μὲ τὸν Παπάγο θὰ φθάσει τὶς 500.000 κλπ., κλπ.

πραγματικὸς σκοπὸς ὅλων τῶν παραπάνω κινήσεων ξε- σκεπάστηκε στὶς 9 τοῦ Φλεβάρη ἀπὸ τὸ Ῥαδιοσταθμὸ τῆς ᾿Ελεύ- θερης ᾿Ελλάδας ποὺ μὲ συγκεκριμένα κι᾿ ἀδιάψεσστα στοιχεῖα ἀπόδειξε ὅτι κατὰ τὶς στρατιωτικὲς διαπραγματεύσεις στὴν ᾿Αθή.- va, τὸ Βελιγράδι καὶ τὴν “Ayxupa ἀποφασίστηκε ἐπίθεση ἐνάντια στὴ Λαϊκὴ Δημοκρατία τῆς ᾿Αλβανίας κατὰ τὸ τέλος τοῦ Μάρτη τὶς ἀρχὲς τοῦ ᾿Απροίλη. ἀποκάλυψη τῶν λεπτουε- ρειῶν τοῦ ἐπιθετικοῦ σχεδιου ποὺ φέρει 7” ὄνομα “᾿Αστραπὴ" προκάλεσε σύγχυση ἀνάμεσα στὸ ξενόδουλο κυβερνητικὸ συγκρό- τημα τῆς ᾿Αθήνας καὶ ἀναγκάστηκαν νὰ τὸ ἀναβάλουν.

Τὸ σχέδιο εἰσβολῆς κατὰ τῆς ᾿Αλβανίας ποὺ καταστρώθηκε κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν ᾿Αμερικάνων στρατιωτικῶν εἶχε καὶ τὴν προσωπικὴ ἔγκριση τοῦ ᾿Αϊζενχάονερ.

APQNES ΤΟΥ͂ FAA. ΛΑΟΥ͂ ENANTIA ΣΤΟΝ HOAEMO FIA EIPHNHEH ΨΩΜΙ ΚΑΙ AOYTAEIA

Me Buon τὸ ἐπι ετικὸ αὐτὸ σχέδιο τὸ ὁποῖο προβλέπει καὶ "τὸ ξεκαθάρισμα τῶν μετόπισθεν, ΠΕΣ 1 ἐες συλλήψεις καὶ ἐκ- τελέσεις Δημοκυατ τικῶν πολιτῶν, Ἔτσι ζωὴ τῶν 3.000 καταδι-

κασμένων σὲ Aurato sehen ae τῆς Aeuteptas καὶ τῆς Εἰρήνης βρίσκεται σὲ ἄμεσο κί: λυνυ. Παρὰ τὴν τρομοκμιτία ποὺ ὀρνγιάζει ᾿Ελληνικὸς λαὺς πα-

4

“Ενωθεῖτε γιὰ νὰ ἐπιβάλλετε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Διεθνῶν a ἀπο- φάσεων τοῦ Σηάττλ ποὺ υἱοθετήθηκαν τὸν ᾿Ιούνη 1946 καὶ οἱ ὁποῖες συμπεριλαμβάνονται στὸ πρόγραμμα τῶν διεκδικήσεων ποὺ νἱοθετήθηκαν ἀπὸ τὴν ᾿Εκτελεστικὴ ᾿Επιτροπὴ tov Διεθνοῦς Tynpatos Ναυτεργατῶν---Λιμενεργατῶν τῆς Π.Σ.Ο. κατὰ τὴν συνεδρίασήη του (Βαρσοβία 12---19 Δεκέμβρη 1950) ποὺ συμπερι- λαμβάνει τ᾽ ἀκόλουθα :

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΡΓΗΤΕΣ 1) Καθορισμὸς μισθοῦ ποὺ νὰ ἐξασφαλίζει ἀνθρώπινη ζωὴ στὶς οἰκογένειές τους. 2) ‘H ναυτολόγηση νὰ γίνεται μὲ ἔλεγχο τῆς ὀργάνωσης. 3) 40 ὧρες δουλειᾶς τὴ βδομάδα πόρτο πέλαγος, χωρὶς καμμιὰ ἐλάττωση τοῦ μισθοῦ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ

Bb) Ἴση διανομὴ τῆς δουλειᾶς, ἔλεγχος τοῦ συνδικάτου πάνω στὸν ἀριθμὸ τῶν ἐργατῶν ποὺ δουλεύουν σὲ κάθε λεμάνι. 2) Anptoupya μιᾶς ἐξουσίας ποὺ νὰ ἐγγνᾶται τὴν πληρωμὴ ἑνὸς ἐλάχιστον ,“μεροκαμάτου" σ᾽ ὅλους τοὺς λιμενεργάτες σὲ περίπτωση ἀνεργίας.

ENOTHTA ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΙΚΗ

“Ενωθεῖτε παντοῦ γιὰ νὰ ἐπιβάλλετε τὸ τέλος στὴν ᾿Αμερι- κἀνική πολι τικὴ τῆς διαίρεσης τοῦ κόσμον σε δυὸ στρατόπεδα καὶ νὰ ἀπαιτήσετε τὴν ἀποκατάσταση τῶν ἐμπορικῶν σχέσεων ἀνά- μεσα στὶς χῶρες ποὺ ἀνήκουν στὰ δύο διαφομετικὰ οἰκονομικὼ συστήματα.

᾿Ενωθεῖτε μὲ τὶς πλατειὲς paves τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς εἰρήνης μὲ ἀπαίτηση τὸ σταμάτημα τοῦ ἐμπεριαλιστεκοῦ ἐπιθε- τικοῦ πολέμον στὴν Κορέα καὶ στὶς ἄλλες χῶρε- τῆς Νοτιο-᾿Ανα- τολικῆς ᾿Ασίας.

Βοηθήσετε στὴ δημιουργία καὶ στὸ δυνάμωια τῶν ᾿Επιτρο- πῶν Εἰρήνης.

87

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 :

Ὑποστηρίζουν τοὺς ἐργοδότες στὰ διάφορα λιμάνια γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἐλεύθερης χρησιμοποιησης ἐργατῶν ἔ: ἔτσι ποὺ εὐκο- λότερα νὰ τσακίζουν τοὺς ἀγῶνες τῶν ἐργατῶν γιά τὴν διεκδίκηση τῶν αἰτημάτων. τους καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης.

Εὐνοοῦν τὴν καθήλωση τῶν μισθῶν ὁποία ἐπιβαρύνει πάρα πολὺ τοὺς épydTes μὲ τὴν χρηματοδότηση τῶν προπαρασκευῶν τοῦ ἰμπεριαλιστικοῦ πολέμου καὶ ὅπως Ντήκιν ἔκανε τὸ Pre- βάρη 1950 στὸ Λονδῖνο, ἀντίκεινται σὲ ade σοβαρὴ αὔξηση τῶν μισθῶν. Εἶναι ξεκάθαρο γιατὶ δὲν τολμοῦν νὰ μιλήσουν γιὰ τὶς διεκδικήσεις.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ TOY ΑΜΕΡΙΚΑΝ. ἹΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

‘O Ἴρβιν Μπράουν, ἄνθρωπος ποὺ porpacer τὰ δολλάρια τῆς ᾿Αμερικάνικης ᾿Εργατικῆς Ὁμοσπονδίας Kat Peppe hilar, γκάνγκστερ τῆς Μασσαλίας κατέφυγαν σὲ ἀπειλὲς στὴ Μασσα. Ma. Δὲν διαφέρουν πιὰ ἀπὸ τοὺς πολεμοκαπήλους.

“Τὸ συμφέρο ποὺ ἀνοικτὰ ὑποστηρίζουν οἱ ἀρχηγοὶ αὐτοὶ εἶναι τὸ συμφέρο τοῦ ᾿Αμερικανικον ime peas μοῦ" :

Navtepyares - Atpevepyates, ποὺ εἶσθε ὀργανι ὠὡμένοι σὲ συν- δικάτα ποὺ ἀνήκουν στὴ δύναμη τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν,

πότε θ᾽ ἀνέχεσθε τὴν ἀναβολὴ τῆς ἀποφασῆης σας γιὰ τὴν βελτίωση τῶν ὅρων ζωῆς καὶ δουλειᾶς;

Μέχρι πότε θὰ ὑπυστηρίξετε ὡρισμένους ἀρχηγοὺς τῆς “Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν στὴν πραγματοποίηση τῶν ἐγκληματι- κῶν σχεδίων τοῦ ᾿Δμερικάνικου ἐμπεριαλισμοῦ;

4 ὑπάρχει θέση μέσα στὸ ναυτεργατικὸ κίνημα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους αὐτους.

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ OAOY ΤΟΥ KOZMOY! 'Ἑνωθεῖτε παντοῦ, μέσα στὰ καράβια καὶ στὰ λιμανια. ἀνεξάρτητα πολιτικῶν συνδικαλιστικῶν διαφορῶν γιὰ νὰ τσα-

κίσετε τὴν πολιτικὴ αὐτὴ τῆς κοινωνικῆς ἀντίδρασης καὶ τοῦ πολέμου. ᾿

36

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 :

CIA-RDP80-00810A002300370028-6

ever ἀποφασιστικὰ γιὰ THY ὑπεράσπιση TIS εἰρήνης. Χιλιάδες ὑπόγραψαν τὴν ἔκκληση τῆς Στοκ χύλμης καὶ μὲ ἀπερίγραπτο θάρρος κι᾽ ἐνθουσιασμὸ ὑπογράφουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ ζητεῖ τὴν ὑπογραφὴ συμφώνου εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις.

‘H λέξη * εἰρήνη" ἔγινε ἐφιάλτης τῆς ἀντίδρασης. Μέσα στὴν καρδιὰ τῆς ἀδούλωτης ᾿Αθήνας, πάνω στὸ Δημοτικὸ Νοσο- κομεῖο καὶ τὸ Δημαρχεῖο παρουσιάστηκε φωτεινὴ ἐπιγραφὴ ΚΑΤΩ O ΠΟΙΕΜΟΣ, EIPHNH, E.II.0.N.

“Eva τεράστ tu κίνημα ἀναπτύσσεται σ᾽ ὁλόκληρη τὴν Ἕλ- λάδα, ἐνάντια στοὺς ἐξοπλισμοὺς καὶ τὸν πόλεμο. Εἶναι ἀρκετὰ χαρακτηριστικὰ τὰ γεγονότα ποὺ συνέβηκαν στὸ Μενίδι τὸν 4ε- κέμβρη τοῦ 1950 ° Ὅλοι οἱ χωρικοΐ, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παιδιά, ὡπλισμένοι μὲ τσώπες, ρόπαλα καὶ πέτρες ἔδιωξαν μιὰ στρατίω. τικὴ μονάδα ποὺ πρόκειτο νὰ χρησιμοποιήσει τὰ χωράφια τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ ryta ἀεροδρόμια. Οἱ μοναρχοφασίστες γιὰ νὰ καταπνίξουν τὸ ξεσηκωμα ἔστειλαν ἐνισχύσεις ἀλλὰ at αὐτὲς διώχτηκαν ἀπὸ χωρικούς. Ἔτσι μπροστὰ στὴν ἑνωμένη, κι᾿ ἀπο- φασιστικὴ στάση Tous ἀποτράπηκε χρησιμοποίηση τῶν χωρα- φιῶν τους γιὰ στρατιωτικὰ ἀεροδρόμια. ᾿Ακόμη ἀποδεί τῆκε ὅτι ἑνομένη λαϊκὴ πάλη ἐνάντια στὸν πόλεμο καὶ γιὰ τὴν εἰρήνη μπορεῖ νὰ τοὺς χαλάσει τὰ σχέδια.

“Ὅλες οἱ προσπάθειες τῶν ᾿Αμερικάνων ἐμπεριαλεστῶν γιὰ νὰ πνίξουν τὴν φωνὴ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ ἔχουν τὰ ἀντίθετα ἀποτε- λέσματα. ᾿ΕἙλληνικὸς λαὸς δὲν καταβάλλεται ἀπὸ τὴν τρομο- «ρατία κι᾿ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ δώσει τὴ ζωή του γιὰ τὴν elpy- νη ὅπως γράφει. πρὸς τὸν ἐλεύθερο κύσμο μιὰ ὁμάδα κρατουμένων στὶς φυλακὲς τῆς Διβαδιᾶς. Στὸ μήνυμα τους ποὺ λαθραία βγῇ- κε ἀπὸ τὶς φυλακὲς λέγουν: Ὑποσχόμαστε νὰ πολεμήσουμε γιὰ τὴν εἰρήνη ὅπως πολεμήσαμε γιὰ τὴν λεντεριὰ τῆς χώρας μας om τὴν Δημοκρατία". Τέτοια μηνύματα στάλθηκαν κι ἀπὸ τις ov Lanes τοῦ ᾿Ιτξεδὶν καὶ τῆς Κέρκυρας στὶς ὁποῖες κρατοῦνται οἱ ἡρωϊκοὶ ἡγέτες τῆς O Ε.Ν.Ο.

ἀδάμαστος ᾿Ἑλληνικὸς λαός, ἐξ αἰτίας τῆς TpowOaeatias

6

CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

καὶ τῶν ἰδιόμορφων συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦν, μεταχειρίζεται διαρκῶς καὶ νέες μορφὲς πάλης. Μὲ διαμαρτυρίες, ἐκκλήσεις καὶ μαξικὲς κινητοποιήσεις ἀγωνίζεται γιὰ τὴν εἰρήνη, γενικὴ ἀμνη- στεία, συνδικαλιστμκὲς ἐλευθερίες ἐνάντια στὴν ᾿Αμερικανοαγγλι- κὴ κατοχὴ γιὰ ἀνεξαρτησία καὶ Δημοκρατία.

‘O Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἀποφασισμένος, σὲ περίπτωση ποὺ οἱ πολεμοκάπηλοι ἀνά υν φωτιὰ στὰ Βαλκάνια νὰ γυρίσει τὰ ὅπλα ἀντίστροφα καὶ νὰ κάνει τὸν πόλεμο τάφο τους.

Οἱ πολεμεκὲς προετοιμασίες καὶ τρομοκρατία συμβαδίζουν μὲ τὴν φτώχεια τοῦ aod. ‘Trapyouy σήμερα 350.000 ἄνεργοι στὴν “Ελλάδα καὶ μέσος ὅρος μισθοῦ τῶν ἐργαζομένων εἶναι 45 ὡς 5O% μικρότερος τοῦ προπολεμικοῦ. Ma καὶ δῶ λαὸς ἀγωνί- ζεται ἀποφασιστικὰ ἐνάντια στὴ φτώχεια. Διακόσιες πενῆντα χιλιάδες ἐργαζόμενοι πῆραν μέρος: στὶς ἀπεργίες τοῦ περασμένου “Δεκέμβρη. Περισσότεροι ἀπὸ 30.000 πῆραν μέρος στὶς ἀπερ' ς μέσα στὸν μῆνα ᾿Απρίλη τοῦ 1951, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κερδίσουν τὰ περισσότϑορα ἀπὸ τὰ αἰτήματα τους, ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα ἦταν. καὶ αὔξηση τῶν μισθῶν. Elvas φυσικὸ νὰ μὴ ὕστε- ροῦν καὶ οἱ Ἑλληνες ναντεργάτες. 1.500 ὑπόγραψαν. τὴν ἔκκληση ΤΕ Στοεχόλμης καὶ ἤδη ἄρχισε ὑπογραφὴ τῆς ἔκκλησης τοῦ pote ec Συμβουλίον Ἐϊρήνης γιὰ τὴν σύναψη συμφώνον Εἰρήνης ἀνώμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις.

Τὰ πληρώματα πέντε καραβιῶν “Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας ἀρνήθηκαν νὰ μεταφέρουν wore pst ὑλικὸ καὶ πολλοὶ συνάδελφοι προτιμοῦν va ἐπολνθοῦν, παρὰ νὰ δουλέψουν σὲ καράβια ποὺ με- ταφέρουν πολεμικὸ ὑλικὸ ποὺ 6a χρησιμοποιηθεῖ ἐνάντια στοὺς λαοὺς ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴν ἐθνική τους ἀνεξαρτη- σία καὶ τὴν “δημοκρατία.

αυτόχρονα οἱ ναυτεργάτες ἐντείνουν τὸν ἀγώνα τους γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων τους μέσα στὰ καράβια καὶ ἐδιαίτερα γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μισθῶν, κατὰ 40% καὶ τὴν ἀκύρωση τῆς προδοτικῆς “σύμβασης".

Μπροστὰ στὴν ἀμετάκλητη αὐτὴ ἀπόφαση τοῦ ναυτεργατι- κοῦ κόσμου, οἱ ἐφοπλιστὲς μὲ τὴν στενὴ συνεργασία κι᾽ ἀνοικτὴ

δ

“Exavav ὅτι μποροῦσαν γιὰ νὰ διαιρέσουν τὸν κόσμο σὲ δυὸ μπλόκ, ἀρνούμενοι τὴ συνύπαρξη τῶν δνὸ οἰκονομεκῶν ce των τοῦ Σοσιαλισμοὺ καὶ τοῦ Καπιταλισμοῦ.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΝ ΤΙΣ ἈΠΑΙΤΉΣΕΙΣ,

Γιὰ τοὺς παραπάνω λόγους, Διεθνὴς τῶν Μεταφορῶν. dont σιωπηλὴ γιὰ πολὺ καιρό, σχετικὰ μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ναντόρ- - γατῶν καὶ λεμενεῤγατῶε. Οἱ ἀπαιτήσεις αὐτὲς ἀναφέρθηκά». ese Συνέδριο τῆς Στουτγάρδης μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ παρασύρουδ. τὴν πλειοψηφία τῶν ἀντιπροσώπων στὴ διαφύλαξη τοῦ φιλοπόλεμον αὐτοῦ συνδικαλισμοῦ καὶ νὰ ἐλαττώσουν ὅσο Ἡποροῦδαν τὴν ἀντίθεση τῶν ἀντιπροσώπων στὴν πολιτικὴ αὐτή.

Γιὰ εὐκολονόητους λόγους δὲν ἀναφέρθηκαν οἱ ἀπαιτήφως αὐτὲς στὴ συνδιάσκεψη τῆς Μασσαλίας το I ἐνάρη τοῦ 1961.

"Aro τὸ 1949, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπίσημη καὶ ai πὶ τῆς ἀπεργίας τῶν Καναδῶν ναντεργατῶν καὶ πᾳ μενεργατῶν,. πολιτικὴ ἐγκατάλειψης τῶν διακδεκήσϑων καὶ. μὰ ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὶς συνδικαλεστικὲς παραδόσεις τῶν. nore τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν ἔγινε περισσότερο. ἔντονη.. ὐτν

Τὸν Γενάρη 1950, σχηματισμὸς τῶν “ἐπιτροπῶν. ἐπογρώ- πνησης" ποὺ εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ τὸ τσάκισμα τῶν ἀπερηγιῶν. “hep ναυτεργατῶν καὶ λεμενεργατῶν γιὰ τὶς οἰκονομικός τοῦς διἰέκδική» σεις καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, κυνικὰ ἐξήγησᾳ. τὴ στἀθερὴ ἀπόφαση τῶν ἀρχηγῶν τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν νὰ βοηθή. σουν τὶς πολεμέκες προετοιμασίες τοῦ ᾿Αμερικάψικοι ἐμαριαλε- σμοῦ. ᾿Ἑπομένως οἱ ἀπεργίες τῶν λιμενεργατῶν. Μασααλίας (Μάρτης--- Απρίλης ΤΠ). τῆς ᾿Αμβέρσας (Απρίλης καὶ Atryou- στος 1950) καὶ τοῦ Δονδίνου CAmpiras 1950) διασπάστηκαν. ᾿Εγκατάλειψαν τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σηάτλ μὲ τὶς ὁποῖες θὰ βελ- τιώνετο κατάσταση τῶν ναυτεργατῶν στὶς καθυστερημένες χῶρες. Δικαιολόγησαι τὴν ἐγκατάλειψη αὐτὴ μὲ μιὰ bn κὴ καμπάν ta τοῦ λεγόμενον μποϊκοτὰξ τῶν Παν 'αμαϊκῶν μαραῤμῷν ποὺ βρίσκονται σὲ χάλια, λὲς καὶ εἶναι κατάσταση αὐτὴ μονα- δικὴ γιὰ τὰ Παναμέζικα καράβια.

Ἂς

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

M , A a 4 a ἐσογειακὴ πιτροπὴ ναυτεργατῶν καὶ λιμενεργατῶν fol - »-“ἭἬ ν᾽

τῆς “Διεθνοῦς Μεταφορῶν" (1.ΤΦ.) συνῆλθε στὴν Μασσαλία

9 x Α , -" , _ Ν . > ia

amo tis 10 μέχρι 14 τοῦ Γενάρη 1951, μὲ σκοπὸ va ἐπεκτείνει τὰ

μέτρα αὐτὰ καὶ σ᾽ ἄλλα λιμάνια τῆς Γαλλίας.

Οἱ ἀποφάσεις ποὺ υἱοθετήθηκαν στὴ σύσκεψη αὐτὴ ἀκολού- θησαν τὰ χνάρια τῶν ἀποφάσεων ποὺ πάρθηκαν ἀπὸ τὸ “Συνέ.

» ~ ~ a ν , a Spo” τῆς Διεθνοῦς Μεταφορῶν ποὺ ἔγινε στὴ Στουτγάρδη τῆς Γερμανίας τὸν ᾿Ιούλη 1950.

: , ᾿ ΣΤᾺ ote Ν

“Ores οἱ προσπάθειες τῶν ἀρχηγῶν τῆς Διεθνοῦς τῶν Μετα-

Ξ ; : é

φορῶν σκοπεύουν νὰ συακοτίσουν στὰ μναλὰ τῶν ναυτεργατῶν

καὶ λιμενεργατῶν τὶς ἀρχὲς τῶν Δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν καὶ

τῆς εἰρήνης γιὰ τὴν “ὑπεράσπιση" τῶν ὁποίων οἱ nmapakevoe αὐτοὶ συνδικαλιστὲς καλοῦν τοὺς ἐργώτες ὄχι μόνο νὰ θυσιάσουν τὴν

, = ᾿ εὐημερία τους ἀλλὰ ἀκόμα νὰ ἑτοιμασθοῦν νὰ θυσιάσουν καὶ τὴ ζωή τους.

ὙΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΣ

Οἱ ἀρχηγοὶ τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν γιὰ νὰ ἐπιτόχουν τὸ σκοπὸ αὐτὸ ψεύδονται γιὰ τὴν πραγματικὴ κατάσταση τῶν ἐργατῶν στὴ Σοβιετικὴ "Ἐνωση καὶ τὶς Δαϊκὲς “Δημοκρατίες, ὅπου οἱ ὅροι ζωῆς καὶ δουλειᾶς βελτιωνονται σταθερὰ καὶ μπορεῖ νὰ ἐξακολονθήσει βελτίωση αὐτὴ μὲ τὴν προυπόθεση ὕπαρξης διαρ- κοῦς εἰρήνης.

᾿Απὸ τὴν ἄλλη, ᾿Αμερικάνικος ἰμπεριαλισμὸς ὁποῖος βρί- σκεται μέσα στὸ λάκκο τῶν ἀντιθέσεων ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν ὑπερπαραγωγὴ καὶ τὴν φτώχεια τῶν ἐργατικῶν μαζῶν, προσπαθεῖ νὰ λύσει τὶς διαφορές του μεταφέροντας τὴν ἀνεργία στὶς χῶρες ποὺ ὑποτάσσονται στὴν πολιτική του καὶ μὲ τὶς διαρκεῖς καὶ ἀπο- φασιστικὲς πολεμεκὲς προετοιμασίες γιὰ ὄνα πόλεμο ἐνάντια στὴ Σοβιετικὴ Ἐνωση καὶ τὶς Aaixes Δημοκρατίες,

“ἢ Νὰ γιατὶ οἱ ᾿Αμερικάνοι ἰμπεριαλιστὲς καὶ οἱ λακέδες τους τῆς Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν χρησιμοποιοῦν Ψψευτεὲς καὶ συκο- φαντίες. Δὲν ἔχουν καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἔχουν κανένα σοβαρὸ ἐπιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο νὰ μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐγκλη- ματική τους πολιτική.

84

ὑποστηριξν τοῦ Υ ΕΝ. καὶ τῶν ἐργατοκαπήλων τῆς Π.Ν.Ο. ὑπό- γραψαν τὴν Νέα Σύμβαση" μὲ σκοπὸ νὰ βάλουν ἐμπόδια στὴν πραγματοποίηση τῆς δίκαιης αὐτῆς ἀπαίτησης κι᾽ ἀκόμα νὰ σύ- pour τοὺς ναυτεργώτες μὲ τὶς “νομικὲς ταχυδακτυλουργίες τους" στὶ; φυλακὲς καὶ τὰ ξερονήσια.

Ma οἱ ναντεργώτες καθοδηγούμενοι ἀπὸ τὴν δοκιμασμένη στὴν πάλη O.E.N.O. καὶ ἀπὸ τὴν ἴδια τους τὴν πεῖρα στραπα- τσάρουν μὲ τὸν ἀγώνα τοὺς κάθε ἀπόφαση, 'σύμβαση νομοθέτη- μα ποὺ ἀντίκειται στὰ συμφέροντα τους καὶ συντελεῖ στὴν ἐξά. πλῶώση τοῦ πολέμου. Γι᾿ αὐτὸ και τὰ “Ναυτικὰ Χρονικὰ" ὑπὸ μορφὴ ἔκκλησης καλοῦν τὰ συμβαλύμενα μέρη νὰ τηρήσουν αὖ: στηρὰ τὴν “Nea Σύμβαση". Εἶναι ἐκτὸς ἀμφιβολίας ὅτι ἐπειδὴ ἔκκληση αὐτὴ γιὰ τοὺς ναυτεργάτες εἶναι “φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμφ᾽ κυρίως ἀπευθύνεται στοὺς ἐφοπλιστὲς στοὺς ὁποίους τονί- Set, ὅτι κανεὶς δὲν θὰ πρέπει νὰ πληρώνει, ὁποιαδήποτε σημαία xe ἂν ἔχει τὸ καράβι του, περισσότερα ἀπ᾽ ὅσα καθορίζει νέα σύμβαση.

Ὁποιαδήποτε ἐμπόδια «i ἀποπουδήποτε κι᾽ ἂν προβάλλον- ται, οἱ ναυτεργατες μὲ τὴν συνδυασμένη κι᾽ ἐντεινόμενη πάλη TOUS γιὰ αὔξηση μισθῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης, θὰ τσακί- σοὺν τὰ σχέδια τῶν ἐφοπλιστῶν καθὼς καὶ τὰ σχέδια τῶν ἀνθρῳ- πόμορφων τεράτων ποὺ ὀργανώνουν τὸ ξάπλωμα τοῦ πολέμου, Oa ἐπιβάλουν τὴν καθολικὴ adfyon στὰ μισθὰ καὶ θὰ κάμουν τὰ καράβια tous καράβια τῆς εἰρήνης.

ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥ͂Ν ME ΤῸ ΑΙΜΑ TON AAQN

Οἱ λαοὶ τῶν χωρῶν τοῦ Σχεδίον Μάρσαλ ὡδηγοῦνταε στὴν οἰκονομικὴ καταστροφὴ καὶ τὸ θάνατο ἐξ αἰτίας τῶν τεριίσ τιων πολεμικῶν ἐξοπλεσμῶν ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ᾿Αμερικάνοε ἰμπερια- λεστὲς γιὰ νὰ πετύχουν τὰ κατακτητικὰ σχέδια τους.

Οἱ μόνοι ποὺ κερδίζουν ἀπὸ τὶς πολεμικὲς προπαρασκεαυὲς εἶναι οἱ κλίκες τῆς πλουτοκρατικῆς ὀλιγαρχίας σὲ κάθε χώρα. Αὐτὲς θησαυρίξουν ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὸ αἷμα τῶν λαῶν. |

¥

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Τὰ κέρδη τῶν ᾿Αμερικάνων βιομηχώνων στὸ 1960, ἀφαιερου- μένων τῶν φόρων, ἦσαν 12 δισεκατομμύρια YOO ἑκατομμύρια δολλάρια. Δηλαδὴ 43% περισσότερα ἀπὸ τὸ [949. Μόνο δώδεκα ᾿Αγγμκὸς ἑταιρεῖες δήλωσαν γιὰ τὸν τελευταῖο χρόνο, κέρδη 47 ἑκατομμύρια 158 χελμάδες 688 λίρες.

Φυσικὰ ὅλ᾿ αὐτὰ τὰ τεράστια κέρδη πληρώνονται ἀπὸ τοὺς

᾿λαούς, μὲ μορφὴ φόρων, μὲ καθήλωση. τῶν μισθῶν, μὲ ἀνέβασμα τῶν τιμῶν καὶ μὲ ἀνεργία.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ EIPHNIKA ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ETH ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ A. AHMOKPATIES.- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ A@HNIAEMOE ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ KANITAAIEMOY:!

καὶ ἀρδευτικὰ ἔργα ποὺ θὰ μεταβάλουν μεγάλες ἐκτάσεις ἀπὸ ἄνυδρες καὶ ἐρημικὲς σὲ. πλούσιες καὶ καλλιεργήσιμες. Γι᾿ αὐτὸ βλέπουμε στὶς χῶρες αὐτὲς οἱ τιμὲς ὅλων τῶν εἰδῶν νὰ ἐλαττώ.- vovras δυὸ καὶ τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο κι᾿’ ἑπομένως τὸ βιωτικὸ ἐπί- πεδο τῶν λαῶν τους διαρκῶς νὰ ἀνεβαίνει. Καὶ νὰ ποιὰ ποσὰ ἀναγράφονται στοὺς προῦπολογισμοὺς τῶν καπιταλιστικῶν καὶ τῶν σοσιαλιστικῶν χωρῷν. Στρατιωτικὲς δαπάνες ἀπὸ τὴ μιὰ μεριὰ καὶ γιὰ τὴν λαϊκὴ εὐημερία ἀπὸ τὴν ἄλλη.

8

τες 'τῶν ἄλλων χωρῶν, εἶναι ἀναγκη νὰ περιφρουρήσετε τὴν εἰρήνη ποὺ ξαναρθε ἔπειτα ἀπὸ γρόνια στερήσεων καὶ βασάνων.

᾿Εργωζόμενοι τῆς ῤρώπηκ! Ὁποιεσδήποτε xa’ ἂν εἶναε of πολιετικὲς καὶ θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, πιστεύουμα ὅτι θὰ πάρετε ἐνεργητικὸ μέρος στὸ κίνημα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας. ᾿Εποφεληθῆτε ind κάθε κατάλληλη μορφὴ πάλης μέσα σὲ δεδομένες συνθῆκες, μὲ ὀργάνωση συγκεντρώσεων, συλ» λογὴ ὑπογραφῶν, ἐκκλήσεις στὶς κυβερνήσεις, δημιουργία ἐπι. τροπῶν γιὰ ἑνωμένη δράση σὲ ἐθνικὴ καὶ διεθνὴ κλίμακα.

᾿Εργαζόμενοι ! “Avdpes καὶ Γυναῖκες ' Μόνο μὲ τὴν κοινή σας δράση ἐνώντια στοὺς ἐξοπλεσμοὺς θὰ ἐπιβάλετε τὴν Εἰρήνη στὴν Εὐρώπη. “Ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι εἶναι μαξί σας στὴν πάλη αὐτή.

"As βοηθήσουμε ὅλοι μας ὅσο μποροῦμε περισσότερο τὸν Γερμανικὸ λαό, ὁποῖος ἀπαιτεῖ τὴ δημιουργία μιᾶς ἑνωμένης καὶ εἰρηνόφιλης Δημοκρατικῆς Γερμανίας.

ἤτω ἑνότητα τοῦ Γερμανικοῦ ἐργαζόμενον λαοῦ στὴν

πάλη ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμό.

Ζήτω διεθνὴς ἀλληλεγγύη τῶν ἐργατῶν σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥ͂Σ TMHMATOS ΤῊΣ 11.3.0. ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ-.ΛΙΜΕΝΕΡΠΑΤΩΝ

ΟΙ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤῈΣ ΔῈΝ ΘΕΛΟΥΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΥ̓ΤΕ ΣΚΛΑΒΙΑ

ἄρνηση τῶν λεμενεργατῶν στὴ Γαλλία, ᾿Ιταλία καὶ στὶς ἄλλες Δυτικο- Εὐρωπαϊκὲς χῶρες νὰ ξεφορτώσουν ᾿Αμερικάνεκα πολεμοφόδια, ὑποχρέωσε τοὺς ᾿Δμερικάνους ἱμπεριαλιστὲς νὰ καταλάβρουν στρατιωτικὰ τὰ Γαλλεκὰ λεμάνια Ad Παλλὶς καὶ Μπορντὼ στὰ ὁποῖα ξεφορτώνουν πολεμικὴ ὑλικὸ μὲ τὸ στρα- Τὸ τοὺς καὶ μὲ τὴ βοήθεια καθαρμάτων τὰ ὁποῖα ἐξευρίσκουν οἱ “ἐπιτροπὲς ἐπαγρύπνησης" τῆς “Διεθνοῦς τῶν Μεταφορῶν"͵

88

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

ἐκλέξει μιὰ Εὐρωπαϊεὴ Ἐργατικὴ ᾿Ἐπιτροπὴ ἐνάντια στὸν ἐπα- νεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας. Τὸ βασικὸ καθῆκον τῆς ἐπιτροπῆς αὐτῆς elvas νὰ ἀποκαταστήσει ἐπαφὴ ἀνάμεσα στοὺς Γ΄ Ἑρμανοὺς ἐργάτες καὶ τοὺς ἐργάτες τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, μὲ σκο- πὸ τὴν ἀνταλλαγὴ πληροφοριῶν καὶ πείρας σχετικὰ μὲ τὴν ἑνότητα δράσης στὴν πάλη ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς

Τελικὰ ἀπόφαση λέει. “Οἱ δυνάμεις οἱ ὁποῖες ἐπανεξοπλί- ζουν τὴ Δ. Γερμανία εἶναι ἀκόμη ἰσχυρές, ἀλλὰ εἶναι δυνατὸ νὰ Ττσακιστοῦν καὶ θὰ τσακιστοῦν. Τίποτα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντισταθεῖ ὁτὴν ἑνωμένη δράση τῆς ἐργατικῆς τάξης, συνδιάσκεψη ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴν μεγάλη δύναμη τῶν ἐργαζομένων οἱ ὁποῖοι μποροῦν νὰ σταματήσουν τὸν ἐπανεξοπλισμὸ της Γερμανίας καὶ νὰ ἐπι βάλουν τὴν Εἰρήνη.

EKKAHSH IT TOTS EPFAZOMENOTS T » ΕΥ̓ΡΏΠΗΣ

γὼ οἱ καταστροφὲς ποὺ προξενήθηκαν ἀπὸ τὸ 4εύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εἶναι ἀκόμα μπροστὰ στὰ μάτια μας, ἐνῶ φρίκη τοῦ πολέμον ἐκείνον εἶναι ἀκόμα ὁλοζώντανη μέσα στὴ

Στὴ Δυτικὴ Γερμανία καὶ τὸ Δυτικὸ Βερολῖνο, I Ἑρμανεκὰ ἐργοστάσια μετατρέπονται γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ γιὰ πολεμικὴ πα.- ραγωγή. Οἱ καξζίδες διορίζονται ξανὰ στὶς θέσεις τους. Κροὺπ εἶναι ἐλεύθερος καὶ Γ' ερμανικὸς στρατὸς (Βέρμαχτ) ξαναγενιέται.

. ἐπαναστρατικοποίηση τῆς Γερμανίας ὁποία γίνεται κά- Te ἀπ᾿ τὴν καθοδήγηση τῶν ᾿Αμερικάνων πολεμοκαπήλων, ἀποτελεῖ πολεμικὴ προπαρασκευή.

᾿Εργάτες τῆς Γερμανίας! Παλέψτε ἐνάώντια στὸν ἐπανεξο- πλισμὸ τῆς χώρας cas. μὲν χρειαζόσαστε πιὰ νὰ σηκώνατε τὸ βάρος τῶν ἐξόδιον γιὰ ὄνα καενούργιο πόλεμο. Μαζὶ μὲ τοὺς ἐργά- 89

ZTPATIQTIKEE AANANEE ~ XQPA XPONOE ANO KAGE AIPA “Apepich 1951—62 13-360. 10 wéwes Μεγάλη Βρετανία 1950-—51 on Ee Tarra 1961 se Σοβιετικὴ “Evwon _ 1950-51 3 ». 8°, Teeyoo\oBaxia 1950—51 i, 1, Πολωνία 19δ0--δ] Σοῦ, ἰὴ os Βουλγαρία 1950—51 1,

ΛΑ ΚΗ EYHMEPIA

᾿ ἈΠΟ KAGE AIPA Ταεχοσλοβακία (ἐκπαίδευση, ὑγεία κλπ.) 7 σελ. 7 πέννες Βουλγαρία 6 a 0 Py Σοβιετικὴ "Evoon (μόνο γιὰ ἐκπαίδευση) FT | ολωνία (μόνο γιὰ ὑγεία) 4,0, Μεγάλη Bperavia (ἐκπαίδευση, ὑγεία) 3,6, "Ape pent (iryeia, εὐημερία κλπ.) 0,8,

πρῶτος πίνακας δείχνει ὅτι Σοβιετικὴ “Evecy καὶ οἱ A, δημοκρατίες ξοδεύουν γιὰ τὴν ἄμυνα τους, τὰ μισὰ ἀπὸ ὅτε

τῶν λαῶν καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ

ὅτι περιορίστηκε κατανάλωση. ᾿Επίσης ὅτι εἰρηνικὴ βιομη- χαρία δὲν μεταβάλλεται σὲ πολεμική.

9

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

ΠΑΛΗ TON AAQN FIA EIPHNH

Οἱ ᾿Αμερικάνοι ἱμπεριαλιστὲς μὲ τοὺς ὑποταχτικούς τοὺς ξεσκεπάξονται ὅλο καὶ περισσότερο στὰ μάτια τῶν λαῶν τους. Καὶ οἱ λαοὶ τῶν Μαρσαλοποιημένων χωρῶν ἐντείνουν τὴν πάλη τους γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης. 550 ἑκατομμύρια ὑπόγρα- ψαν τὴν ἔκκληση τῆς Στοκχόλμης καὶ μὲ αὐξανόμενο ἐνθουσιασμὸ ὑπογράφουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου Εἰρήνης, γιὰ τὴν σύναψη Συμφώνου Εἰρήνης ἀπὸ τὶς πέντε Μεγάλες 4υ- νάμεις. Στὶς Μαρσαλοποιημένες χῶρες ὀργανώνονται μαξικὲς δια- δηλώσεις διαμαρτυρίας ἐνάντια στὴν παραμονὴ τοῦ Αἰϊξενχάονερ στὴν Εὐρώπη σὰν ἀρχηγοῦ τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τῶν χωρῶν τοῦ ᾿Ατλαντικοῖ Συμφώνον. Πολλὲς χιλιάδες λιμενεργώτες ἀρνήθηκαν νὰ ξεφορτώσουν πολεμικὸ ὑλικό. Αὐτὸ ἔγινε στὴ Γαλλία, Ἰταλία, Β. ᾿Αφρική Ὁλλανδία, Βέλγιο, 4. Γερμανία Αὐστραλία καὶ Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα, οἱ λαοὶ στὶς χῶρες αὐτὲς μὲ πρωτοπορεία τὴν ἐργατικὴ τάξη, ἀγωνίζονται μὲ ἀπεργίες καὶ διαμαρτυρίες γιὰ καλύτερους ὅρους δουλειᾶς καὶ αὔξηση τῶν ἀποδοχῶν τους.

Ἔτσι πάλη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης γίνεται συνδυ- ἀσμένη μὲ τὶς ἄμεσες οἰκονεμικὲς διεκδικήσεις τῶν ἐργαζομένων και μὲ τὴν ἄρνησή τους μὲ τὴν τρόπο αὐτὸ νὰ πληρώσουν τὰ σπασμένιι τῶν ἔξαλλων πολεμικῶν ἐξοπλισμῶν καὶ νὰ γίνουν κρέας γιὰ τὰ ᾿Αμερικάνικα κανόνια.

ISTOPIKH ATIO®AZH

To Παγκόσμιο Συμβυύλιο Εἰρήνης μὲ βάση τὴν ἐπιθυμία καὶ τὴν πάλη τῶν λαῶν γιὰ τὴν εἰρήνη, καλεῖ ἄνδρες καὶ γυναῖκες καλῆς θέλησης, ἀνεξάρτητα πολιτικῶν πεποιθήσεων, νὰ ὑπογρά- ψουν μιὰ ἔκκληση γιὰ τὴ σύναψη συμφώνου εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Μεγάλες Δυνάμεις : τὴν Σοβιετικὴ" Evwon, ᾿Αμερικὴ, Δαϊκὴ δημοκρατία τῆς Κίνας, ᾿Αγγλία καὶ Γαλλία.

ἱστορικὴ αὐτὴ ἀπόφατη τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ θὰ τὴν ὑπογρώψουι ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια ἄνθρω ποι, θᾶναι μιὰ πανίσχιρη Ke ἀπυφασιστικὴ ἔκφραση τῆς λαϊκῆς θέλησης.. Τὸ Παγκύσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης κατάληξε στὴν

10

ἀνακοινώσεις ποὺ τὸν συνοδεύουν, δημιουργία ἑνὸ πανίσχυρον ὁπλοστασίοι' στὸ κέντρ" τῆς Εὐρώπης καὶ τεχνητὴ διαίρεση τῆς Γερμανίας, ἀποτελοῦν éva ἄμεσο κίνδυνο γιὰ τὴν εἰρήνη στὴν Εὐρώπη καὶ σ᾽ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀντί- θετα μὲ τὶς συμφωνίες τῆς Γιάλτας καὶ τοῦ Πότσνταμ.

ἀπόφαση σὲ συνέχεια ἀναφέρει ὅτι συνδιάσκεψη ἔδειξε τὴν ὁμοφωνία τῶν ἐργατῶν ὅλων τῶν ἀποχρώσεων---ποὺ ἐκλέ- χτηκαν καὶ στάλθηκαν ἀπὸ τὴν ἐργατικὴ τάξη --μἽπροστὰ στὴν ἀνάγκη τῆς πάλης ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμο τῆς Δ. Γερμανίας. ἑνότητα τῶν ἐργατῶν ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλεσμὸ τῆς Γερμα- νίας---λέγει ἀπόφαση---βασίξεται στὴν κοιιὴ καὶ ξεκάθαρα ἐκφρασθεῖσα ἐπιθυμέα τους καθὼς καὶ στὴν βαθειὰ καὶ εὐσηνεί- δητή προσπάθεια τους γιὰ τὴν εἰρήνη.

συνδιάσκεψη ἔκαμε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς συνδιεαλι- στικοὺς ὀργανισμεοὺς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὶς διεθνεῖς τους σχέσεις, νὰ πάρουν ἐνεργητικὸ ΣῊ κάθε χώρα, στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανία».

συνδιάσκεψη ἀποφάσισε νὰ στείλει τὶς ἀποφάσεις της στὴν Παγκόσμια Συνδικαλιστικὴ Ὁμοσπανδία, Δειθνὴ Συνομοσπονδία Χριστιανικῶν Συνδικάτων, Διεθνὴ Συνομοσπον- δία Ἐλευθέρων Συνδικάτων καὶ σ᾽ ἄλλες ὀργανώσεις, καλόντας τες νὰ πάρουν μέρος στὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας. ἀπόφαση ἀναφερομένη στὰ καθήκοντα ποὺ σχέση μὲ τὴν πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη λέει. ᾿Εργατικὴ Εὐρωπαϊκὴ Συνδιάσκεψη ἐνάντια στὸν ἐπάνεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας θεωρεῖ ὅτι ἀμοιβαία κατανόηση ἀνώμεσα στὶς Μεγώλες Δυνάμεις θὰ ἐμποδίσει τὸν ἐπανεξοπλισμὸ τῆς Γερμανίας, θὰ ἀπομακρύνει τὴν διεθνὴ ἔνταση καὶ θὰ ἐξασφαλίσει τὴν εἰρήνη. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ καλεῖ ὅλους τοὺς ἐργαζόμενους τῆς Εὐρώπης va ὑπογράψουν τὴν ἔκκληση τοῦ Παγκόσμιον Συμβουλίου Εἰρήνης ποὺ ἀπαιτεῖ τὴ σύναψη συμφώνονυ εἰρήνης ἀνάμεσα στὶς πέντε Meyares Δυνάμεις τὴ Σοβιετικὴ Erwan, ᾿Αμερική, Γαλλία, Μεγ'ίλη Βρετανία καὶ τὴν Aaixn Δημοκρατία τῆς Κίνας.

ἀπόφαση ἀναφέρει ὅτι συνδιάσκεψη ἀποφάσισε νὰ

81

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

πρὶ στὴν ‘Agia (TaiSaw, Βωτνάμ, Madaia) καϑὼς και γεὰ τὴν εἰρηνικὴ διευθέτηση τοῦ Γερμανικοῦ καὶ ᾿Ιαπωνικοῦ ζητήματος καί, ἐπίσ οἱ σνμφιλιωτιεὲς ἐνέργειες ποὺ γίνονται ἐπὸ μερικὲς ἀσιατικές, ἀραβιεκὲς καὶ ἄλλες εἰρηνόφελες χῶρες,

4S συντελοῦν ταυτόχρονα στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης καὶ στὴν roxy τῆς ἀνεξαρτησίας καὶ αὐτοδιάθεσης τῶν λῶν.

ἴδιο, οἱ ὠγῶνες γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῶν λαῶν βοηθοῦ» στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης. Παραδείγματα τέτοιων ἀγώνων εἶναι ἀντίσταση τῶν ἀποικιακῶν καὶ ἐξαρτημένων λαῶν στὸν στραγ- γαλισμὸ τῶν ἐλευθεριῶν τους, στὴν προσκόληση τῶν χωρῶν τους σὸ ἐπιθετικὰ σύμφωνα, στὴ δημεουργίᾳ στρατιωτικῶν σωμάτων στὶς χῶρες τοὺς ποὺ θὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐνώντια σὲ ἄλλους λαούς, στὴ χορήγηση στρατιωτικῶν βάσεων καὶ πρώτων ὑλῶν σὲ

χῶρες, στὶς φυλετικὲς διακρίσεις καὶ στὸ χαμήλωμα τῶν πολετιστικῶν ἀξιῶν.

Τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Εἰρήνης χαερετίξει τὴν ἀλληλεγ- γύη ὅλων τῶν λαῶν χωρὶς ἐξαίρεση στὸν κοινὸν ἀγώνα ἐνάντια στὸν κίνδυνο πολέμου ποὺ ἀπειλεῖ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα.

ἈΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΊΚΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ENANTIA ΣΤΟΝ ENANEZONAIZMO THE SYTIKHE FEPMANIAE

συνδιάσκεψη σημείωσε ὅτι ἐπανεξοπλιεσμὸς τῆς Δυτεκῆς Γερμανίας συνεχίζεται μὲ γριγγορους ρυθμούς, ὅτι οἱ ἐμπρρηστικὲς 30

ἀπόφαση νὰ κάμει τὴν ἔκκληση αὐτὴ ὅταν εἶδε πὼς μεγάλωνε ὁλοένα κίνδυνος γιὰ ἕνα καινούργιο παγκόσμιο πόλεμο τὸν ὁποῖο οἱ ἀουνείδητοι πολετικάντ τοῦ Βορειοανατολικοῦ μπλὸκ προ. «τοιμάξουν κατὰ διαταγὴ τῆς ᾿Αμερικάνικης πλοντοκρατίας. Ἦταν ἀκόμα ἀνώγκη νὰ κάμει τὴν ἔκκληση γιὰ τὴν σύναψη συμῴφώνου τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων, τὸ Παγκόσμμο Συμβούλιο Εἰρήη» vm, γιατὶ O.E.E. ἔπαψε νᾶναι προπύργιο ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης καὶ κατάντησε ὄργανο τοῦ ᾿Αμερικάνικον ἐμπεριαλισμοῦ στὶς προετοιμασίες του γιὰ ἕνα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.

“Av καὶ τὸ κίνημα τῆς εἰρήνης γίνεται διαρκῶς πλατύτερο καὶ δυνατῳτερο, ὅμως ἐάζεται νὰ γίνουν ἀκόμη ἀρκετὰ γιὰ τὴν περιφρούρηση τῆς iptv. 7

Βασικὰ τὸ ξήτημα τῆς εἰρήνης βρίσκεται ατὰ χέρια τῶν λαῶν. “Ὅλοι οἱ τίμιοι ἄνθρωποι, σ᾽ ὅλο τὸν κόσμο, ἑνώνονται στὴ μάχη γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς εἰρήνης καὶ τὸ τσάκισμα τῶν πο- λεμοκαπήλων.

ΤΙ ΠΡΕΠΕῚ ΝΑ ΓΙΝΕῚ

Πρέπει λοιπὸν καὶ οἱ ναυτεργάτες μαζὶ μὲ τὸ λαό μας νὰ πάρουμε ἐνεργὸ μέρος στὴν πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη. Γι᾿ αὐτὸ ἐπι. βάλλεται νὰ γίνουν τὰ παρακάτω :

1) Νὰ ὀργανωθοῦν ἐπιτροπὲς ὑπεράσπισης τῆς εἰρήνης σὰ κάθε ᾿Ελληνικὺ καὶ ᾿Ἑλληνικῆς ἰδιοκτησίας καράβι μὲ τὴν συμμε- τοχὴ καὶ τῶν ἀξιωματικῶν.

2) Οἱ ἐπιτροπὲς νὰ δονλέψουν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἔκκλη- σης τοῦ Παγκόσμεου Συμβουλίου Εἰρήνης γιὰ τὴν σύναψη συμ- φώνον Εἰρήνης τῶν πέντε Μεγάλων Δυνάμεων.

3) Οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν, μὲ συνελεύσεις ὀργανω- μένες συζητήσεις νὰ συξητήσουν πλατειὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Παγ- κόσμιον Συμβουλίον Εἰρηνης γιὰ νὰ γίνουν κατανοητὲς ἀπὸ ὅλους τοὺς συναδέλφους μέσα στὰ καράβια.

4) Νὰ ἐργασθοῦν ἀκούραστα γιὰ τὴν βοήθεια, ἠθικὴ καὶ ὑλική, τῶν φυλακισμένων καὶ ἐξορίστων ἀγωνιστῶν τῆς εἰρήνης ποὺ βρίσκονται στὶς μοναρχοφασιστικὲς βαστίλες, καθὼς καὶ τῶν

11

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

Sanitized Copy Approved for Release 2010/02/12 : CIA-RDP80-00810A002300370028-6

οἰκογενειῶν tous. ᾿Ηθικὴ βοήθεια μποροῦμε νὰ δώσουμε μὲ τηλε- γραφήματα διαμαρτυρίας στὴν κυβέρνηση τῆς ἤάθηνας καὶ στὰ Ε.Ἔθνη, ἀπαιτῶντας τὴ γενικὴ, δίχως ὅρους, ἀμνηστεία στὴν Ἑλλάδα. Ὑλική: Μὲ ροῦχα, φάρμακα xa’ χρήματα γιὰ τὴν ἀποστολή τους στὰ θύματα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ καὶ τῆς ᾿Αμε- ρικανοκρατίας στὴν Ελλάδα, ποὺ ἔχουν ἄμεση ἀνάγκη.

δ) Οἱ ἐπιτροπὲς εἰρήνης καραβιῶν νὰ κρατοῦν πώντα καλὰ πληροφορημένο ὁλόκληρο τὸ πλήρωμα γιὰ τὶς προβοκάτσιες τῶν ἐμπρηστῶν τοῦ πολέμου καὶ τὴν ἀνάπτυξη, δράση καὶ ἐπιτυχίες τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς εἰρήνης σ᾽ ὁχλόκλημο τὸν Koopa. Νὰ ἕεσκε- πάζουν τὶς προσπάθειες τῶν πολεμοκιίπηλων σὲ διεθνῆ καὶ τοπικὴ κλίμακα, ὥστε οἱ συνάδελφοι σὲ κάθε καραβι νᾶναι πάντα ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπιστοῦν ἐνεργητικὰ xi ἀποφασιστικὰ τὴν εἰρήνη ἀρνού- μενοι κατηγορηματικὰ νὰ μεταφέρουν πολεμικὸ ὑλικὸ στοὺς ἐμπε- ριαλιστὲς προβοκάτορες.

6) Νὰ ἀπαιτήσουμε ἀπὸ τοὺς ἐθνοπροδότες τῆς ᾿Αθήνας νὰ γυρίσουν πίσω τὰ παιδιὰ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ λαοῦ, τὰ ἀδέρφια μας, ἀπὸ τὸ ᾿Αμερικάνικο σφαγεῖο τῆς Κοόρεας,

7) ἀγώνας γιὰ τὴν αὔξηση τῶν μισθῶν, γιὰ τὶς ἔξτρα δουλειές, γιὰ καλύτερη τροφοδοσία καὶ γενικὰ γιὰ καλύτεμες συν- θῆκες ζωῆς καὶ δουλειᾶς μέσα στὰ καριίβδια, δὲν πρέπει οὔτε στιγμὴ νὰ ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀπόλιτα συνδεδειιένος μὲ τὸν ἀγωνα γιὰ cht εἰρήνη. Ὅσο πιὸ περίσσοτερο μαχητικὴ κι' ἀποφασιστικὰ καλυτερεύουμε τὶς συνθῆκες ζωῆς καὶ δουλειᾶς μέσα στὰ καραϑια, τόσο περισιτύτερη δυναμώνει τὸ κίνημα τῆς εἰρήνης. ᾿Αγώνας γιὰ τὴν εἰρήνη θὰ πεῖ ἀγώνας γιὰ ψωμί, δουλειά, ἀνεξαρτησία, Χλευτε- υἱέ, γενικὴ ἰμιηστεία, συυδικαλιστικὶς ἐλευθερίες, θὰ πεῖ ἀγώνας ἐναντία στὴν προδοτικὴ “Σνυλλογικὴ Συμβαση" ποὺ ὑπέγραψε συμμορία τῶν ἐργατοκαπήλων καὶ τὴν ὁποία θὰ προσπαθήσοιν νὰ μᾶς ἐπιβιιχόυν.

δ) Νὰ ὑψγών οὐῦπε darn διαμαρτυρίας ἐν αὐτιὰ TT δυλοφολικη TPOMOA TEE TT: EAN Sal στὸν σι Warns tor ewe Ne pets χα τας Crear meres te Maratea epee smear Th TENG unr TAM peat Tet

YaTinmi στέλε yor Autti ver. Maexuant καὶ tar FN Nae Fert 1?

ΓΙ4 TON AS +0 X4PAKTHPIZMU ΤΗΣ AATKI:2 KINAY AMO TON O.FLE. ΩΣ “EVITIA#iMENO” ΣΤΗ͂Ν KOPEA

: : 4 To Παγκισμιο Συμβούλιο Ἑμὠρήνης ἐπαναλαμβάνει τὸν opt- σμὼ τοῦ ἐπιτιθέμενου ποὺ ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸ Β' Παγκοσμεο Συνέδριο Εἰρήνης. “᾿Ἐπιθεση εἶναι ἐγκληματικὴ ἐνέργεια τοῦ ΄ - ᾿ ΄ κράτους ἐκείνου ποὺ πρῶτο θὰ χρησιμοποιησει ἔνοπλες δυνάμεις eee ν᾿ . oF K ͵ ᾿ , ἐνάντια σὲ ἄλλο κρώτος, μὲ ὁποιαδήποτε πρόφαση". Τὸ Συμβού- Ato καταδικάζει σὰν ἄνομη καὶ ἄδικη τὴν ἀποφαση τῆς Γενικῆς Συνἐλ O.H.E τηρί Δαϊκὴ Δημοκρατία Συνέλευσης τοῦ Ο.Η.Ε. ποὺ χαρακτηρίζει τὴ Aaien Anpoxp - ͵ cr 4 his , τῆς Κίνας σὰν “ἐπιτιθέμενο᾽ στὴν Κορεα.